Daha önceki yazılarımda veri yönetişimi temellerinden (1) ve de veri yönetişimi yaklaşımından (2) çok detaylı olarak bahsetmiştim. Bu yazımda ise Informatica Intelligent Data Platform’un Veri Yönetişimi konusunda sunmuş olduğu çözümü olan Informatica Axon hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağım.

Informatica Axon, veri yönetişimi projelerinde kullanılan teknoloji bileşenlerinin üstünde bir katman şeklinde konumlanarak, teknoloji ile sağlanan yetkinlikleri kurum genelinde yaygınlaştırmak ve iş birimlerinin veri yönetişimi süreçlerine hakim olmasını ve böylelikle kurum çapında veri yönetişimi uygulama alanının genişletilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Veri sahipliğinin yönetimi ve iş birimi bakış açısıyla verinin anlamlandırılması sayesinde veri yönetişimi projelerinde BT ve İş Birimi arasındaki işbirliğin yüksek düzeyde sağlanmasına destek olmaktadır.

Veri Yönetişimi Modülleri (Facet)

Informatica Axon, veri yönetişimi konusunda özelleştirilmiş facet’ler (modüller) yardımıyla, kurumunuz bünyesinde veri yönetişimi çatısı altında yer alan İş Sözlükleri, Politika, Süreç, Organizasyonel ilişki, Veri Kalitesi, İş Etki Analizi ve BT-İş Birimi arasında işbirliğinin sağlanması ve bütünsel görünümün elde etmenizi sağlamaktadır.

Axon Facets

Unison Search

Farklı görünümler ile verinin en sade şekilde anlaşılır olması ile birlikte aynı zamanda her bir görünümün birbiri ile olan ilişkisi de dinamik şekilde takip edilmektedir. Böylelikle, veri sözlüğü ile veri kalitesi kuralı, veri kalitesi kuralı ile veri politikası, veri politikası ile sistemler arasında bağlantı sağlamakta ve bu bağlantılar dinamik olarak izlenebilmektedir.

Unison Search

Raporlama

İş birimleri, sorguladıkları veya facet’ler üzerinde tanımlamış oldukları veri varlıkları üzerinden kişileştirilmiş raporlar hazırlayabilmektedir ve bu raporları farklı birimler ile paylaşabilmektedir. Ayrıca her facet özelinde hazır şablonlar üzerinden detaylı raporlar alınmaktadır.

Axon Dashboard

İş Sözlükleri

İş sözlüklerinin yönetildiği facet olan glossary içerisinde;

  • Hiyerarşik yapının oluşturulması (Domain>Entity>Term)
  • İş terimleri ve facet’ler arasında ilişkilendirme
  • Rol bazlı yönetim (Stakeholder)
  • İş terimlerine uygulanan veri kalitesi kurallarının raporlanması ve takibi
  • Tarihçe
  • Değişiklik yönetimi yapılabilmektedir.

İş Sözlükleri

Politikalar

Policy facet’i içerisinde, organizasyon prensipleri, regülasyon gereksinimleri, maskeleme veya keşif kuralları, standartların tanımlanması ve verinin işlenme amacı gibi politikaların yönetilmesini sağlamaktadır. Informatica Secure@Source teknolojisi ile olan entegrasyonu sayesinde veri keşfi yapılan sistemlerin, hassas veriler üzerinden risk skorlamasının takibi yapılmaktadır.

Policy Facet

Risk Skoru

Süreçler

Informatica Axon içerisinde, her bir süreç ve sürecin her bir alt basamağı dökümante edilmekte, sistem, iş sözlükleri, politikalar, veri kalitesi kuralları ve roller ile ilişkilendirilerek bütünsel bir görünüm sağlanmaktadır. Bu sayede hangi sistem içerisinde ne gibi iş süreçleri olduğu takip edilmektedir.

Process Facet

Veri Kalitesi

Informatica Axon, veri kalitesi kurallarının tanımlanması, dokümante edilmesi ve Informatica veri kalitesi teknolojisi ile olan entegrasyonu sayesinde veri kalitesi kurallarının veri alanları üzerinde uygulanmasını sağlamaktadır. Bu sayede, iş birimlerinin, iş süreçleri, projeler, regülasyonlar v.b bazında görünümüne, ölçümüne ve raporlamasına katkı sunmaktadır.

Data Quality Dashboards

İş Etki Analizi

Informatica Axon’un sağladığı farklı yetkinlikler ile veri varlıklarının görselleştirilmesi sayesinde;

  • Veri varlıklarının kurum içindeki akışı, birbirleri ile nasıl ilişkili olduğu görülebilir ve sistemler bazında soyağacı şeması çıkarılabilir,
  • Verinin kapsamı ve bağlantılarının anlaşılması ile veri kalitesi sorunları dashboard üzerinde gösterilebilir,

Proseslerin iki yönlü olarak izlenmesi ve bağımlılıklar, ilşikili komponentler ve paydaşlar bazında görünümü sağlanabilir.

Business Lineage

Business Lineage özelliği ile kritik paydaşlar, sahip oldukları veri seti ve süreçler ile ilişkili şekilde görüntülenebilir. Sistem soyağacı haritası sürecin her bir aşamasındaki kritik paydaşların görünümünü sağlar.

Organizasyon Yönetimi

Informatica Axon, organizasyon yapısının zengin bir görünümünü sağlar ve organizasyonu Axon içinde tanımlı diğer görünümlerle ilişkilendirir. Kişilerin rolleri, teknik veya iş kullanıcısı olup olmadığı, hangi projelerden sorumlu olduğu, hangi sistem veya süreçlerde uzman olduğu şeklindeki tüm bilgilerin görünümü sağlanmaktadır. Ayrıca önceden tanımlı yönetimsel ve operasyonel hazır rollere, belirlenmiş kabul kriterleri doğrultusunda paydaşlar atanabilir.

Stakeholders

Değişiklik Yönetimi

Informatica Axon, sahip olduğu değişiklik yönetimi foksiyonları ile değişiklikleri izlemenizi ve kontrol etmenizi sağlar. Değişklik talepleri iş birimleri ile entegre şekilde yapılmaktadır. Konfigüre edilebilir iş akışı sayesinde değerlendirme ve onay mekanizmaları kolaylaştırılmaktadır. Versiyon kontrolü sayesinde tarihsel geçmiş ve fark değerleri izlenebilir. Kişiselleştirilmiş iş akışları içerisinde paydaşlar, ilgili roller veya kayıtlı diğer alanlardaki değişimler hakkında uyarı mesajları alırlar.

Change Request

Özetleyecek olursak; Informatica Axon, veri yönetişimi çözümü olarak; kurumunuzun veri yönetişimi çatısı altında yer alan veri yönetişimi özelindeki İş Terimleri, Politika, Süreç, Organizasyonel ilişki, Veri Kalitesi, İş etki analizi v.b. gibi modüllerin yönetimini ve de BT-İş Birimi arasında işbirliğinin sağlanmasını bütünsel görünümü elde etmeniz için sizlere uçtan uca bir veri yönetişim platformu sunmaktadır. Bu yazımı da burada sonlandırarak bir sonraki yazı dizisinde buluşmak üzere diyelim.

Saygılarımla,

Evrim AY